การประชุมเรื่อง ทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

การประชุมเรื่อง ทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

การบริการวิชาการ -- การประชุม -- ความร่วมมือทางวิชาการ

Description

คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เรื่อง ทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ (Strategic Direction for Library in Knowledge- Based Society) เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2548 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2548-10-25

Type

Moving Image

Format

MPEG : (ความยาว 00:53:20 นาที )

Call Number

D 0011

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University