การประชุมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

Dublin Core

Title

การประชุมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

Subject

การบริการวิชาการ -- การประชุม

Description

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 -- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 -- นโยบาย แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2544

Format

105 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/47

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Language

tha

Rights

Mae Fah Lung University