คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)

Dublin Core

Title

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คู่มือปฏิบัติงาน

Description

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ -- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม -- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม -- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม -- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ -- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน -- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข -- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Date

2564-11-08

Type

Text

Format

Application/pdf.
118 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/72

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University