BROWSE ITEMS (106 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : คู่มือ / Collection : / Full Text : / Year :   คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- ข้อปฎิบัติของผู้เข้ารับการฝึกซ้อม -- กำหนดการถ่ายภาพหมู่ -- ข้อปฎิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร -- ขั้นตอนการฝึกซ้อม --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2554-02-15 662 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- ข้อปฎิบัติของบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อม --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2555-02-06 699 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- ...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2556-02-04 628 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2557-02-10 789 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2558-02-02 683 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2559-02-09 657 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และให้ข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2560-02-14 620 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2560-02-14 571 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2561-02-12 621 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2561-02-12 574 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2562-02-12 485 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2562-02-11 418 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ฝ่ายอำนวยการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2563-02-26 413 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศกำหนดการฝีกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต, ส่วนพัฒนานักศึกษา 2563-02-26 457 views
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

   ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2564 296 views
   คู่มือ,การปฏิบัติงาน

   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ 2564 260 views
   คู่มือ,การปฏิบัติงาน

   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2564 273 views
   คู่มือ,การปฏิบัติงาน

   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2564 249 views
   คู่มือ,การปฏิบัติงาน

   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

   คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 2564 260 views
   คู่มือ,การปฏิบัติงาน

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2