BROWSE ITEMS (80 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : คู่มือ / Collection : / Full Text : / Year :  คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- ข้อปฎิบัติของผู้เข้ารับการฝึกซ้อม -- กำหนดการถ่ายภาพหมู่ -- ข้อปฎิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร -- ขั้นตอนการฝึกซ้อม --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2554-02-15 551 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- ข้อปฎิบัติของบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อม --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2555-02-06 596 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- ...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2556-02-04 541 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2557-02-10 675 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2558-02-02 584 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2559-02-09 565 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และให้ข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2560-02-14 516 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2560-02-14 476 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2561-02-12 507 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2561-02-12 468 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2562-02-12 397 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2562-02-11 342 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ฝ่ายอำนวยการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2563-02-26 334 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศกำหนดการฝีกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต, ส่วนพัฒนานักศึกษา 2563-02-26 364 views
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

  ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2564 212 views
  คู่มือ,การปฏิบัติงาน

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ 2564 189 views
  คู่มือ,การปฏิบัติงาน

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2564 198 views
  คู่มือ,การปฏิบัติงาน

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2564 175 views
  คู่มือ,การปฏิบัติงาน

  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน--...

  คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 2564 183 views
  คู่มือ,การปฏิบัติงาน

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2