รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2545

Dublin Core

Title

รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

โครงการ -- งานวิจัย -- การวิจัยสถาบัน

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- วิธีการศึกษาวิเคราะห์ -- ผลการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา -- และภาระสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2545 -- สรุปผลการวิเคราะห์ -- ภาคผนวก

Date

2545

Type

Text

Format

36 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ

Source

อ มฟล.10.1/2
ชั้นหนังสือ หมวด 10 โครงการ แผนงาน การวิจัย

Rights

Mae Fah Luang University