หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การจัดการศึกษา -- การเรียนการสอน

Description

ชิ่อหลักสูตร -- ชื่อปริญญา -- ปรัชญา -- วัตถุประสงค์ -- โครงสร้าง -- รายวิชา -- คำอธิบายรายวิชา

Date

2550

Type

Text

Format

40 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล. 15.1/19

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 15 หลักสูตร การเรียน การสอน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University