หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

Dublin Core

Title

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Subject

การจัดการศึกษา -- การเรียนการสอน

Description

ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา --หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน -- เกณฑ์การวัดผล -- อาจารย์ ผู้สอน -- จำนวนนักศึกษา -- สถานที่อุปกรณ์การสอน -- ห้องสมุด -- งบประมาณ -- หลักสูตร

Date

2549

Type

Text

Format

25 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.15.1/18

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 15 หลักสูตร การเรียนการสอน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University