จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2544

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2544

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

บทบรรณาธิการ -- คำปรารภจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลออสเตรเลีย -- ม.แม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดเชียงราย -- ม.แม่ฟ้าหลวงได้รับเลือกเป็นหน่วยประสานงานโครงการ YSC.CS&YSC.EN.2002 เขตภาคเหนือ -- บรรยากาศงานครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2544 -- บทความเรื่อง สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของสหัสวรรษ โดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา -- ภาพกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยสุรีย์พร นันทชัยภูมิ -- เสียงก้องจากดอยแง่ม -- แนะนำบุคลากรใหม่ -- กิจกรรมการบริการวิชาการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2544 -- ผศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์

Date

2544

Type

Text

Format

Application/pdf.
(10 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/7

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University