นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่

Dublin Core

Title

นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
21 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551