นายประจวบ ไชยสาส์น

Dublin Core

Title

นายประจวบ ไชยสาส์น

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11 พฤศจิกายน 2541 - 22 มิถุนายน 2543

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16 มิถุนายน 2546 - 20 กรกฎาคม 2547
21 กรกฎาคม 2547 - 20 กรกฎาคม 2549
20 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551
28 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2553
28 พฤศจิกายน 2553 - 25 มิถุนายน 2556
18 กรกฎาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558
19 พฤศจิกายน 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
17 พฤษภาคม 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2563