iSonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

Dublin Core

Title

iSonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

สัมภาษณ์ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ประดิษฐ์ iSonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรายการ ข่าววันใหม่ ในช่วง ข่าวดีมีอยู่

Date

2556-11-07

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0302

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha