รายงานผลการประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2546

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2546

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

คำนำ -- สารบัญ -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 วิธิการประเมิน -- บทที่ 3 ผลการประเมิน -- บทที่ 4 บทสรุป -- ภาคผนวก

Date

2552

Format

Application/Pdf.(91 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/18

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Rights

Mae Fah Luang University