การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฎิรูประบบการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา”

Dublin Core

Title

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฎิรูประบบการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา”

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

การประชุม
กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฎิรูประบบการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2551-02-01-02

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0150

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha