คู่มือข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

Dublin Core

Title

คู่มือข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ระเบียบข้อบังคับ

Description

หลักสูตร -- การจัดการศึกษา -- คุณสมบัติอาจารย์ -- การรับเข้าศึกษา -- การลงทะเบียน -- การสอน -- การสอบ -- รูปแบบการส่ง และลิขสิทธิ์ของดุษฎีบัณฑิต /วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ -- การประเมินผลการศึกษา -- การเปลี่ยนสภาพการศึกษา -- การลา -- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา -- การสำเร็จการศึกษา

Date

2554

Type

Text

Format

41 หน้า: ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/32

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University