แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน,แผนการใช้ที่ดิน และแผนที่ภูมิประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

Dublin Core

Title

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน,แผนการใช้ที่ดิน และแผนที่ภูมิประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

Creator

สำนักงานปลัด ทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

แผนที่ -- แผนผัง

Description

กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Date

2543

Type

Image/map

Format

3 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.1/4

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Rights

Mae Fah Luang University