พระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Dublin Core

Title

พระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- แบบจำลอง -- หุ่นจำลอง

Description

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสร้างพระเจ้าล้านทองขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่สักการะของพนักงาน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยรูปแบบการจัดสร้างพระพุทธรูปเป็นการจำลองมาจากพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง พระประธานในอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Date

2550

Format

Physical Object พระเจ้าล้านทอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว , (1 องค์ ) 5 นิ้ว, (4 องค์)

Location

หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Rights

Mae Fah Luang University