เหรียญที่ระลึกพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี

Dublin Core

Title

เหรียญที่ระลึกพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- ของที่ระลึก

Description

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสร้างพระเจ้าล้านทองขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่สักการะของพนักงาน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยรูปแบบการจัดสร้างพระพุทธรูปเป็นการจำลองมาจากพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง พระประธานในอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Date

2550

Type

Physical Object เหรียญขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 15 กรัม ( 2 เหรียญ)

Location

หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Rights

Mae Fah Luang University