การประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Dublin Core

Title

การประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

การประชุม -- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Description

กำหนดการ -- คุณสมบัติของผู้กู้เงิน -- ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษา -- กำหนดการยืนยันกู้เงิน -- การตรวจสอบวงเงินกู้ยืม -- การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน -- การลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน -- การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล -- การชำระหนี้ -- กิจกรรมดีๆ นักศึกษากองทุน -- ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของกองทุน กยศ.

Date

2557-12-01

Format

20 หน้า: ตาราง, ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/38

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University