รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2559

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

คำนำ -- สารบัญ -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทนำ -- วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก -- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก -- ภาคผนวก

Date

2559-11-20

Type

Text

Format

36 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/15

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University