รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2558

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

คำนำ -- สารบัญ -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก -- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก -- ภาคผนวก

Date

2558-09-21

Type

Text

Format

35 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/14

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University