รายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556

Dublin Core

Title

รายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

คำนำ -- สารบัญ -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทนำ -- วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก -- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก -- ภาคผนวก

Date

2557-09-21

Type

Text

Format

76 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/13

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Lang University