รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2548 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพ

Description

คำนำ -- สารบัญ -- รูปภาพประกอบการประเมินคุณภาพ -- คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุฯภาพภายนอก มฟล. -- บทสรุปผู้บริหาร -- บทนำ -- มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกและการตรวจเยี่ยม -- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตาม 8 มาตรฐาน -- ผลการประเมินคุณภาพแต่ละหน่วยงาน -- ภาคผนวก

Date

2548

Type

Text

Format

56 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/5

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University