รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

คำนำ -- สารบัญ -- ส่วนที่ 1 ส่วนนำ -- ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ภาคผนวก

Date

2547

Type

Text

Format

30 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/4

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University