ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2540

Dublin Core

Title

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2540
วันที่ 21 มกราคม 2540

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนา จำนวน 13 แผ่น ประกอบด้วย บันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมประชุม, สรุปเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ระบบโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง, แผนปฎิบัติการของสำนักงานโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2540-01-21

Call Number

อ ชร.1.3/9

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University