รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวจากการนำเที่ยวที่ต่ำกว่าต้นทุน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวจากการนำเที่ยวที่ต่ำกว่าต้นทุน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
The Legal Protection Measures for the tourism under-cost tourism services: Comparative between Thai and Chinese related-laws and regulation

Creator

สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์

Subject

การท่องเที่ยว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- จีน

Contributor

สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์

Date

2554

Type

Text

Format

140 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University