บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจััดตั้งและดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจััดตั้งและดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2557-08-01

Type

Text

Format

application/pdf (13 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha