แสงแห่งปัญญา

Dublin Core

Title

แสงแห่งปัญญา
แรงบันดาลใจจากพระบรมราโชวาทสู่การพัฒนาคน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนา 25 กันยายน 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะผู้จัดทำ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

การพัฒนาความรู้ -- การพัฒนาทักษะชีวิต

Date

2556-09-25

Format

165 หน้า

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 15 - 16 พ.ศ. 2556 - 2557 กล่อง 6

Rights

Mae Fah Luang University