นายประจวบ ไชยสาส์น

Dublin Core

Title

นายประจวบ ไชยสาส์น

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- นายกสภามหาวิทยาลัย

Description

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามบทเฉพาะกาล ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยระหว่างที่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2541 - 21 มิถุนายน 2543

Type

Text

Format

application/pdf (1 หน้า)

Language

tha