รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 12/2558

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 12/2558
วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
การประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
ระหว่างห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายกับ กับห้องประชุมสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภาวิชาการ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” -- การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์.. -- การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร… -- การพิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 -- การพิจารณากำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และการงโการเรียนการสอนประจำปี 2559 -- เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต -- การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 -- การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาภายใน -- การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2555 -- การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 หลักสูตร -- การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร -- การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2558 -- หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 -- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 -- แจ้งมติการขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 -- แจ้งมติการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 -- แจ้งปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2558

Date

2558-12-02

Format

Application/Pdf. (45 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/195

Location

หมวด 6 การประชุม

Rights

Mae Fah Luang University