การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วัฒนธรรมไทในสิบสองปันนา"

Dublin Core

Title

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วัฒนธรรมไทในสิบสองปันนา"
จัดโดยหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุม 306 อาคารศูนย์อาหารและกิจกรรมนักศึกษา D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Subject

สัมมนา -- ทางวิชาการ -- การบรรยาย

Description

กำหนดการ

Date

2550-12-25

Format

200 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/33

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University