การดำเนินการ (Proceedings) โครงการเสวนาเรื่อง "เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า"

Dublin Core

Title

การดำเนินการ (Proceedings) โครงการเสวนาเรื่อง "เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า"
โดย หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 31 สิงหาคม 2549 ห้อง 306 อาคารกิจกรรม D1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Subject

การบรรยาย -- การบริการวิชาการ -- โครงการวิจัยและพัฒนา

Description

สรุปผลการเสวนา -- ภาคผนวก -- สรุปผลการดำเนินงาน

Date

2549-08-31

Format

160 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/8

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University