ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชานิติศาสตร์ -- นายจรัญ ภักดีธนากุล -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี -- เข็มเกียรติคุณ -- นายทวิช เตชะนาวากุล -- นายสุชาติ เจนพณิช -- นายแสวง เครือวิวัฒนกุล

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2558-02-02

Type

Text

Format

Application/pdf.
28 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.14/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University