นายสันติ ภิรมย์ภักดี

Dublin Core

Title

นายสันติ ภิรมย์ภักดี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

นายสันติ ภิรมย์ภักดี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2552

Date

2554-02-15