นายธนินท์ เจียรวนนท์

Dublin Core

Title

นายธนินท์ เจียรวนนท์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2551

Date

2553-01-13