พระธรรมราชานุวัตร ( สุทัศน์ สุทสสฺโน )

Dublin Core

Title

พระธรรมราชานุวัตร ( สุทัศน์ สุทสสฺโน )

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

พระธรรมราชานุวัตร ( สุทัศน์ สุทสสฺโน ) เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ( พระอารามหลวง) เจ้าคณะภาค 6
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2549

Date

2551-02-17