รายงานการศึกษา ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นปีการศึกษา 2545

Dublin Core

Title

รายงานการศึกษา ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นปีการศึกษา 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

โครงการ -- งานวิจัย -- การวิจัยสถาบัน

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- บทวิเคราะห์ -- ภาคผนวก

Date

2547

Type

Text

Format

15 หน้า: ตาราง, แผนภูมิ

Source

อ มฟล.10.1/10
ชั้นหนังสือ เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 10 โครงการ แผนงาน การวิจัย

Rights

Mae Fah Luang University