หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ที่ไม่ใช่แพทย์)

Dublin Core

Title

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ที่ไม่ใช่แพทย์)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

Subject

การจัดการศึกษา -- การเรียนการสอน

Description

ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา --ระบบการศึกษา -- การลงทะเบีบนเรียน -- เกณฑ์การวัดผล -- อาจารย์ ผู้สอน -- จำนวนนักศึกษา -- สถานที่อุปกรณ์การสอน -- ห้องสมุด -- งบประมาณ -- หลักสูตร

Date

2550

Type

Text

Format

30 หน้า : ตาราง

Call Number

อ มฟล.15.1/26

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 15 หลักสูตร การเรียนการสอน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University