คู่มือการเบิกสวัสดิการเบื้องต้น

Dublin Core

Title

คู่มือการเบิกสวัสดิการเบื้องต้น

Creator

มหาวิทยาลัย. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

การบริหารงานบุคคล -- พนักงาน -- ระเบียบ

Description

การเบิกค่ารักษาพยาบาล --อัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปี -- ค่ารักษาพยาบาล -- ผู้ป่วยใน --การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร -- ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการ

Date

2554

Format

10 หน้า

Call Number

อ มฟล.5.1/9

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 5 การบริหารงานบุคคล

Rights

Mae Fah Luang University