คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2550

Dublin Core

Title

คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

การบริหารงานบุคคล -- บุคลากร -- ภาระงาน

Description

การปฎิบัติงานตามภาระงาน -- สายบริหารวิชาการ -- สายวิชาการ -- สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป -- รอบการประเมินผลการปฎิบัติงาน -- การนำผลการประเมินการปฎิบัติงานไปใช้ -- คำจำกัดความของระดับคะแนนการปฎิบัติงาน

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.
25 หน้า

Call Number

อ มฟล.5.1/8

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 5 การบริหารงานบุคคล

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University