คู่มือพนักงาน ปี 2550

Dublin Core

Title

คู่มือพนักงาน ปี 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

การบริหารงานบุคคล -- สวัสดิการ -- การปฎิบัติงาน

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- การบริหารมหาวิทยาลัย -- โครงสร้างตำแหน่งพนักงาน -- การสรรหาและคัดเลือก -- ภาระงานพนักงาน -- สายปฎิบัติการและวิชาชีพทั่วไป -- สายวิชาการ -- การประเมินผลการปฎิบัติงาน

Date

2550

Format

65 หน้า

Call Number

อ มฟล.5.1/4

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 5 การบริหารบุคคล

Rights

Mae Fah Luang University