ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการยื่นเสียภาษีทาง Internet

Dublin Core

Title

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการยื่นเสียภาษีทาง Internet

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

การเงิน -- คู่มือพนักงาน -- การเงิน

Description

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ -- อัตราภาษี -- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91

Date

2549

Type

Text

Format

Application/pdf.
12 หน้า

Call Number

อ มฟล.5.1/3

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 5 การบริหารงานบุคคล

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University