รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับย่อ)

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับย่อ)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี (ฉบับย่อ)

Description

ประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ แนวทางในการดำเนินงาน -- วัตถุประสงค์ ภารกิจ -- ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ และลายตุงประดับบนครุยของบัณฑิต -- โครงสร้างการบริหาร -- การบริหารมหาวิทยาลัย -- การจัดการศึกษา -- การสนับสนุนการจัดการศึกษา -- การพัฒนานักศึกษา -- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการแก่สังคม -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -- ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2552 -- สารสนเทศ

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2552

Type

Text

Format

48 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

Call Number

สพ มฟล.1.1/16

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล. ฉบับย่อ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University