รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา, ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน, ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ : การจัดการศึกษา, การวิจัย, การบริการวิชาการแก่สังคม, การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2552

Type

Text

Format

132 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

ISBN:978-974-9766-44-6

Call Number

สพ มฟล.1.1/15

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University