รายงานประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับย่อ)

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับย่อ)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

รายงานนประจำปี -- ผลการดำเนินงาน

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานวัตถุประสงค์ -- ภารกิจ -- ลายตุง -- โครงสร้างการบริหาร -- การบริหาร -- เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2549 -- การจัดการศึกษา -- การสนับสนุนการศึกษา -- การพัฒนานักศึกษา -- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการแก่สังคม -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร -- สารสนเทศ

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2549

Type

Text

Format

27 หน้า: ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล. 1.1/9

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล. ฉบับย่อ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University