จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2553

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545 -- สำเนาพระราโชวาท -- คำประกาศเกียรติคุณ นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- คุณูปการและเกียรติประวัติ ผู้ได้รับรางวัลตุงทองคำ -- นายคำรณ โกมลศุภกิจอาจารย์กี ขนิษาฐานันท์ -- ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล -- ประมวลภาพบรรยากาศการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ครุยของหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2553

Type

Text

Format

Application/Pdf. (24 หน้า)

Call Number

สพ.มฟล.3.1.1/68

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2553 กล่อง 6

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University