วารสารจีนวิทยา ปีที่ 2 สิงหาคม 2551

Dublin Core

Title

วารสารจีนวิทยา ปีที่ 2 สิงหาคม 2551
Journal of Sinology. Vol. 2 August, 2008

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Subject

จีนศึกษา -- ภาษา -- ประวัติศาสตร์ -- อารยธรรม

Description

วารสารจีนวิทยา จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยทางจีนวิทยาของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ เป็นศูนย์กลางการแลกเเปลี่ยนความรู้และการวิจัยในวงวิชาการจีนวิทยา

Date

2551

Format

255 หน้า: ตาราง, ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.2.2/2

Location

ชั้นหนังสือ 3.2.2 วารสารจีนวิทยา

Language

eng;chi;tha

Rights

Mae Fah Luang University