รายงานการประเมินคุณภาพการภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2555 - 2558) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานการประเมินคุณภาพการภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2555 - 2558) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 2-4 และ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

Creator

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

Subject

รายงาน -- การประเมินคุณภาพการศึกษา

Description

คำนำ -- สารบัญ -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทนำ -- วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก -- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก -- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก -- ภาคผนวก

Contributor

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Date

2555

Type

Text

Format

123 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.14.1/11

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha