รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

คำนำ -- สารบัญ -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- วิธิการประเมินคุณภาพภายใน -- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก -- สรุปผลการประเมินคุณภาพ

Date

2555-09-24

Type

Text

Format

67 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/10

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University