รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเทศบาลตำบลนางเเล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเทศบาลตำบลนางเเล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Tourist 's Demands on Community Based Tourism in Nang Lae Municipality , Muang District , Chiang Rai Province

Creator

บุษบา สิทธิการ

Subject

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ)
อุตสาหกรรมท่องเที่ย -- ไทย -- การจัดการ
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf
72 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University