รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อระบุพันธุ์ของรองเท้านารีเหลืองปราจีน ระยะที่ 1

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อระบุพันธุ์ของรองเท้านารีเหลืองปราจีน ระยะที่ 1
Molecular identification of Paphiopedilum concolor varieties Phase I

Creator

สุรีย์พร นนทชัยภูมิ

Subject

ชีวโมเลกุล
กล้วยไม้ -- ไทย
รองเท้านารี

Contributor

ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
สันติ วัฒฐานะ

Date

2554

Type

Text

Format

74 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University